Historia voleibol

martes 11 de octubre de 2011


 HISTÒRIA

El voleibol (inicialment anomenat mintonette) va néixer el 9 de febrer de 1895 a Estats Units, a Holyoke, Massachusetts. El seu inventor va ser William George Morgan, un professor d'educació física de la YMCA.

    William G. Morgan

Es tractava d'un joc d'interior per equips amb semblances al tennis o a l'handbol. Pròxim al  bàsquet per temps i espai, però es distancia clarament d'aquest en la rudesa, ja que no existeix contacte entre els jugadors.

La primera pilota va ser dissenyada especialment a petició de Morgan per la signatura A.G. Spalding & Bros. de Chicopee, Massachusetts. Al 1912 es van revisar les regles inicials ja que les dimensions de la pista i de la pilota no estaven assegurades, es limita a sis el nombre de jugadors per equip, i s'incorpora la rotació en el servei.
En 1922 es regula el nombre de tocs, es limita l'atac dels “zagueros” i s'estableixen els dos punts d'avantatge per a la consecució del set.
La Federació Internacional de Voleibol (FIVB) es va fundar en 1947 i els primers campionats mundials van tenir lloc en 1949 (masculí) i 1952 (femení). Des de 1964 ha estat esport olímpic. El vòlei platja s'incorpora a la FIVB en 1986 i als Jocs Olímpics d'estiu des de 1996.

Recentment s'han introduït canvis substancials en el voleibol buscant un joc més vistós. En 1998 s'introdueix la figura del jugador “líbero”. En 2000 es redueix de forma important la durada de les trobades en eliminar l'exigència d'estar en possessió del servei per puntuar; es pot guanyar punt i servei en la mateixa jugada mentre que abans es podia estar robant serveis de forma alternativa sense que el marcador avancés. S'ha permès el toc amb qualsevol part del cos i es permet que el servei toqui la xarxa sempre que acabi passant a camp contrari.
En 2006 es plantegen dos possibles nous canvis i es proven en algunes competicions: permetre un segon servei en cas de fallar el primer (com ocorre en tennis) i disposar en la banqueta d'un segon jugador “líbero” amb el qual poder alternar al llarg del partit. Finalment només s'accepta, en la revisió aprovada al congrés de juny de 2008 celebrat en Dubái, la incorporació d'un segon “líbero” reserva i la possibilitat d'intercanviar els “líberos” una única vegada en el transcurs del partit.

En 2010 es revisa la regla del toc de xarxa, i es canvia: solament serà falta de toc de xarxa si toca la cinta superior de la xarxa, i incideix en la jugada. També es flexibilitza el joc amb dos ”líberos” permetent successius canvis d’aquests dos al llarg del partit.

A Catalunya el voleibol es practica des de l'any 1920 a les platges catalanes, i la Federació Catalana de Voleibol es va crear el 1959.

Font: Viquipèdia
HISTORIA

El voleibol (inicialmente denominado mintonette) nació el 9 de febrero de 1895 en Estados Unidos, en Holyoke, Massachusetts. Su inventor fue William George Morgan, un profesor de educación física de la YMCA.

Se trataba de un juego de interior por equipos parecido al tenis o al balonmano. Próximo al baloncesto por tiempo y espacio, pero se distanciaba claramente de este en la rudeza, puesto que no existe contacto entre los jugadores.

La primera pelota fue diseñada especialmente a petición de Morgan por la firma A.G. Spalding & Bros. de Chicopee, Massachusetts. En 1912 se revisaron las reglas iniciales puesto que las dimensiones de la pista y de la pelota no estaban aseguradas, se limita a seis el número de jugadores por equipo, y se incorpora la rotación en el servicio.
En 1922 se regula el número de toques, se limita el ataque de los “zagueros” y se establecen los dos puntos de ventaja para la consecución del set.
La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) se fundó en 1947 y los primeros campeonatos mundiales tuvieron lugar en 1949 (masculino) y 1952 (femenino). Desde 1964 ha sido deporte olímpico. El voleibol playa se incorpora a la FIVB en 1986 y a los Juegos Olímpicos de verano desde 1996.

Recientemente se han introducido cambios sustanciales en el voleibol buscando un juego más vistoso. En 1998 se introduce la figura del jugador “líbero”. En 2000 se reduce de forma importante la duración de los encuentros al eliminar la exigencia de estar en posesión del servicio para puntuar; se puede ganar punto y servicio en la misma jugada mientras que antes se podía estar robando servicios de forma alternativa sin que el marcador avanzara. Se ha permitido el toque con cualquier parte del cuerpo y se permite que el servicio toque la red siempre que acabe pasando a campo contrario.
En 2006 se plantean dos posibles nuevos cambios y se prueban en algunas competiciones: permitir un segundo servicio en caso de fallar el primero (cómo ocurre en tenis) y disponer en el banquillo de un segundo jugador “líbero” el cual poder alternar a lo largo del partido. Al final sólo se acepta, en la revisión aprobada en el congreso de junio de 2008 celebrado en Dubái, la incorporación de un segundo “líbero” reserva y la posibilidad de intercambiar los “líberos” una única vez en el transcurso del partido.

En 2010 se revisa la regla del toque de red, y se cambia: sólo será falta de toque de red si toca la cinta superior de la red, e incide en la jugada. También se flexibiliza el juego con dos ”líberos” permitiendo sucesivos cambios de estos dos a lo largo del partido.


En Cataluña el voleibol se practica desde el año 1920 en las playas catalanas, y la Federación Catalana de Voleibol se creó en 1959.