sábado, 17 de diciembre de 2011

El saque en voley playa
En aquesta fotografia veiem en CarlosMora sacant en vòlei platja.
Com es pot preveure amb el seu salt, el servei en vòlei platja no necessita d'una gran potencia sinó d'una gran precisió i un bon efecte.

Si observem partits de vòlei platja veurem que els serveis són molt buscats, és a dir, no és només sacar fort sinó saber col·locar-la.
Això és degut a que el vòlei platja té unes característiques diferencials del vòlei pista:

La velocitat i la força del vent és una de les condicions més importants ja que pot desviar-nos la pilota si el vent prové dels costats, fer que haguem de sacar més fort si ens ve de cares ja que sinó ens la frenarà i, en cas contrari, sacar més fluix si el vent ens ve d'esquenes. Tot això sense oblidar la velocitat del vent, que la haurem de calcular abans d'efectuar el servei.

Altre de les condicions és el Sol. Podem aprofitar els rajos de llum que poden ser molestosos per al contrari. Si fem un servei molt alt, el receptor tindrà dificultats per agafar la bola si el Sol es troba en el seu punt més alt ja que el rival quedarà encegat.

La sorra és un altre dels factors. Córrer en sorra no és el mateix que córrer en pista i és nota molt la diferència. A l'hora de fer un servei, hem de tenir en compte que el receptor serà més lent i, a més, com que el vòlei platja oficial és 2x2, tenim molt més espai estratègic on tirar la pilota.

Per acabar, recordem que al ser un 2x2 i havent-hi tres tocs, el normal és sacar sobre la persona de la parella que tingui menys nivell, així aquesta mateixa persona haurà d'efectuar un remat que potser no ens resulta tan perillós o difícil d'agafar com ho podria ser un altre. A això, col·loquialment, se l'anomena "punxar"! :P Hem de "punxar" a qui més ens interessi en el nostre servei, igual que en vòlei pista però en el cas del vòlei platja encara té més raó de ser.


Fins aquí els meus petits consells sobre el servei en vòlei platja, espero que us serveixin tot i que segurament molts de vosaltres no trepitjareu la platja fins l’any vinent amb l’arribada del bon temps! Fins llavors....

Bon cap de setmana i molta sort en els vostres partits ;)


En ésta fotografía tenemos a Carlos Mora sacando en voley playa.
Como se puede prever en su salto, el servicio en voley playa no necesita de una gran potencia sino más bien de gran precisión y de un buen efecto.

Si observamos partidos de voley playa podremos ver que los saques son muy buscados, no se trata únicamente de sacar fuerte sino de saber colocarla. 
Esto se debe a que el voley playa tiene unas características diferenciales del voley pista:

La velocidad y la fuerza del viento es una de las condiciones más importantes ya que puede desviarnos la pelota si el viento proviene de los lados, hacer que debamos sacar con más fuerza si nos viene de caras ya que sino se nos frenara y, en caso contrario, sacar más flojo si el viento proviene de nuestra espalda. Y todo esto sin olvidar la velocidad del viento, que habremos de calcular antes de efectuar nuestro saque.

Otra de las condiciones es el Sol. Podemos aprovechar los rayos de luz que pueden ser molestos para el contrario. Si hacemos un saque muy alto, el receptor tendrá dificultades para coger la bola si el Sol está en su punto más alto ya que el rival quedará cegado.

La arena es otro de los factores. Correr en la arena no es lo mismo que correr en pista y se nota mucho la diferencia. A la hora de sacar, tenemos que tener en cuenta que el receptor será más lento y, además, como en voley pista oficial se juega 2x2, tenemos mucho más espacio estratégico dónde tirar la pelota.

Para terminar, recordar que al ser un 2x2 y habiendo tres toques, lo normal es sacar sobre la persona de la pareja que tenga menos nivel, así será esta misma persona quien tendrá que efectuar un remate que seguramente no nos resultará tan peligroso o difícil de coger como lo podría ser cualquier otro. A ésto, coloquialmente, se le llama "pinchar"! :P Tenemos que "pinchar" a quien más nos interese en nuestro saque, igual que en el voley pista pero en el caso del voley playa aún tiene más razón de ser.

Hasta aquí mis pequeños consejos sobre el servicio en voley playa, espero que os sirvan aunque seguramente muchos de vosotros no pisaréis la playa hasta el año que viene con la llegada del buen tiempo! Hasta entonces....

Buen fin de semana y mucha suerte en vuestros partidos ;)

No hay comentarios:

Publicar un comentario